COVID-19

In verband met de uitbraak van COVID-19 zijn in maart 2020 in het belang van de volksgezondheid van overheidswege ingrijpende maatregelen getroffen, die de mogelijkheid van aanwezigheid van personen in elkaars nabijheid sterk hebben beperkt. Dit heeft gevolgen voor de activiteiten van EHBO-vereniging Ridderkerk. Algemeen uitgangspunt is dat contacten zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Voor alle activiteiten van de vereniging geldt dat de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Een concrete vertaling daarvan is te vinden in het COVID-19 protocol van de vereniging. Dit protocol is gebaseerd op het 'Brancheprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens covid-19 pandemie'. Het meest actuele protocol zoals dat geldt binnen de vereniging is hieronder te vinden.

Download: COVID-19 protocol

 

Lessen

Hoewel het binnen de geldende wet- en regelgeving in theorie mogelijk is om de lessen met enkele aanpassingen door te laten gaan vindt het bestuur het, mede gezien de recente aanscherpingen van de maatregelen, niet passend om meerdere (niet strikt noodzakelijke) bijeenkomsten te houden. Het is niet duidelijk hoe lang de maatregelen gelden en in welke vorm dat zal zijn. Er is daarom in overleg met de instructeur besloten om een les te ontwikkelen waarbij de belangrijkste handelingen worden herhaald. Het bijwonen van deze les geeft voldoende basis om het diploma te kunnen verlengen. Leden ontvangen via de e-mail meer informatie over deze les. Deelname door niet-leden is slechts beperkt mogelijk.

 

Evenementen

Voor wat betreft de inzet van vrijwilligers bij evenementen wordt door de evenementencoördinator per evenement beoordeeld of het mogelijk is om bijstand te verlenen. Het antwoord op de vraag of vrijwilligers worden ingezet is afhankelijk van de tijdens het evenement geldende regelgeving en de door de organisator van het evenement getroffen maatregelen. Mocht tijdens het evenement blijken dat naar mening van de aanwezige eerste hulpverleners niet of niet voldoende veilig gewerkt kan worden, dan zal de inzet van de eerste hulpverleners direct beëindigd worden.

 

Eerste hulp verlenen

Het geven van goede en veilige eerste hulp is momenteel anders dan normaal. Daarom heeft Het Oranje Kruis het boekje ‘Eerste Hulp tijdens een pandemie’ uitgegeven. In zijn algemeenheid geldt dat de anderhalvemeterregel van kracht blijft. Dit betekent dat het slachtoffer in eerste instantie op afstand beoordeeld wordt. Voor de daadwerkelijk eerste hulp is dus de vanzelfsprekendheid om iemand te benaderen veranderd. Kun je wachten op een ambulance of is het verantwoord iemand instructie geven? Zo nee, dan verleen je eerste hulp, tenzij je jezelf daarbij in gevaar brengt. Meer informatie is te vinden op de website van het Oranje Kruis.

Informatie

Astrid Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk